Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Ontbinding koop/dienst tijdens bedenktijd

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb op [datum ontvangst product / datum afsluiten dienst] uw product ontvangen/ dienst afgesloten. Op grond van de regels in afdeling 2B van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek maak ik gebruik van mijn recht op bedenktijd.

[indien u een product hebt ontvangen:]
Ik stuur u het ontvangen product retour overeenkomstig de instructies.

[als u het (aankoop)bedrag al hebt betaald:]
Ik verwacht mijn gedane (aan)betaling binnen uiterlijk veertien dagen na datum van deze brief retour op rekeningnummer [vul uw bank- of girorekeningnummer in].

[als u ook een financieringsovereenkomst hebt afgesloten:]
Op grond van de wet brengt de ontbinding van de [koop/dienst] binnen de bedenktermijn met zich mee dat ik de afgesloten financiering ten behoeve van gedane aankoop van rechtswege zonder kosten kan ontbinden.

[als de financieringsovereenkomst door de verkoper bij een iemand anders is afgesloten:]
Een afschrift van dit schrijven zal ik versturen naar de financier.

Graag ontvang ik een bevestiging van mijn schrijven binnen twee weken,

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]